บพค. ร่วมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ภายใต้ภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ (รองผู้อำนวยการฯ) และ ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ (รองผู้อำนวยการฯ) และคณะนักวิเคราะห์อาวุโส ลงพื้นที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและร่วมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โดย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน พัฒนาผลิตครู พร้อมกันกับพัฒนาสังคม ท้องถิ่น นอกจากนี้ มรภ.เชียงใหม่ ยังได้นำเสนอผลการวิจัยโดดเด่นที่ผ่านมาควบคู่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ (Upskill Reskill และ New skill) แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะสูง เพื่อให้เตรียมพร้อมรับและทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้

ในการนี้ ผอ.บพค. ยังได้มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างครู พัฒนาสังคม ชุมชน มีองค์ความรู้จาก U2T อีกทั้งเป็นทั้งผู้ถือ Contents มี Tacit knowledge เชิงพื้นที่มากที่สุด ซึ่ง บพค. จึงขอความร่วมมือกับ มรภ.เชียงใหม่ ในการถอดบทเรียน ถอดความเป็นวิถีล้านนา เพื่อทำเป็น Creative contents & Local contents ตลอดจนหา Gap เชิงการพัฒนางานวิจัย พัฒนากำลังคน High Caliber Impact Oriented Researchers ของประเทศด้วย

ทั้งนี้ ผอ.บพค. ยังได้เข้าร่วมเยี่ยมชม วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยสู่ขั้นแนวหน้า และพัฒนากำลังคนให้กับประเทศต่อไป