บพค. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มุ่งสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บพค. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ และความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้โปรแกรม 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. นำทีมโดย ผศ.ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • ศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัญญาประดิษฐ์
  • นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัญญาประดิษฐ์
  • นายพรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัญญาประดิษฐ์
  • ผศ. ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัญญาประดิษฐ์
  • น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนากำลังคน
  • ศ. ดร. สุพจน์ หารหนองบัว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนากำลังคน

โอกาสนี้ ผศ. ดร.ศิรินันท์ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการติดตามโครงการ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินโครงการที่ทางเนคเทค ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการภายใต้ โปรแกรม 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นโครงการที่เน้นการสร้างระบบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน รวมถึงคุณครูในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้ KidBright AI และ UtuNoi โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,180 โรงเรียน มีครูผ่านการอบมรมการเรียนรู้มากกว่า 2,322 คน เกิดเป็นสื่อการเรียนสอนด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 4 ชุด เพื่อนำไปใช้เป็นคู่มือการเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

โครงการที่ 2 โครงการการเข้าใจท่าทางแบบทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์วิดีโอ หัวหน้าโครงการ ดร. ศีตภา รุจิเกียรติกำจร เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ในด้านการเข้าใจท่าทาง (Action Understanding) และการวิเคราะห์วีดีโอ (Video Analytics) เพื่อพัฒนากำลังคนไปสู่การทำวิจัยเชิงลึกเพื่อถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายระดับต่างๆ ผ่านการทำงานบนโจทย์จริงเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงต่อไป

โครงการที่ 3 โครงการการสร้างคำบรรยายภาพภาษาไทยอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ ในด้าน Image Processing โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างชุดข้อมูลสอน และการสร้างองค์ความรู้และแบบจำลองพื้นฐานในการสร้าคำบรรยาภาษาไทย ซึ่งจะเป็นจุดตั้งต้นในการต่อยอดงานแนวนี้ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการและความก้าวหน้าโครงการในครั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ทุน บพค. กับทางนักวิจัยได้อย่างดีเยี่ยม มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและผลผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ ที่จะสามารถสร้างผลกระทบต่องานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าต่อไป