บพค.เยี่ยมชมติดตามโครงการวิจัยฯ เทอร์โมอิเล็กทริกประสิทธิภาพสูงในชั้นอะตอมและวัสดุทอพอโลยี มรภ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำทีมผู้บริหารและนักวิเคราะห์ บพค. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก บพค. ในปีงบประมาณ 2565 “โครงการออกแบบเชิงคำนวณที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของเทอร์โมอิเล็กทริกประสิทธิภาพสูงชั้นอะตอมและวัสดุทอพอโลยี” โดย ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยนี้อยู่ภายใต้แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อสร้างสมรรถนะบุคคล (Global Partnership) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย ในการพัฒนาวัสดุทอพอโลยี 2D โดยบทบาทของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการจัดหาข้อมูลทดสอบทดลองและคำนวณการวัดคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของวัสดุ 2D นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้มีต้นแบบ 3D Bulk Prototype ที่จะพัฒนาสู่ Innovation Product และส่งต่อให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนต่อไป

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ บพค. ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกและห้องปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนและต่อยอดงานวิจัยให้สร้าง Impact และพัฒนากำลังคนของประเทศเพื่อการต่อยอดงานวิจัยสู่ขั้นแนวหน้าต่อไป