ผู้บริหาร บพค.และ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมลงนามเอกสารความร่วมมือ Administrative Arrangement ร่วมกับสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC)

⭕️ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และ ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และร่วมลงนามเอกสารความร่วมมือในพิธีลงนามความร่วมมือ Administrative Arrangement ร่วมกับสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC) ณ สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 10

⭕️ โดยมีเป้าหมายในสนับสนุนนักวิจัยไทย พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่างสภาวิจัยยุโรป และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตกลงในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมกับหน่วย European Research Council Executive Agency (ERCEA) ภายใต้ European Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนขนาดใหญ่และมีความสำคัญของยุโรป ภายใต้โปรแกรม European Research Council (ERC)

⭕️ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เน้นการเปิดรับข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงในงานวิจัยแนวหน้า (Frontier research) ในสาขาที่หลากหลายเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีความโดดเด่นโดยนักวิจัยไทย Brainpower Impact Oriented Researchers จะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับทีมวิจัยที่ได้รับทุนของสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC) ณ ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป จำนวน ไม่เกิน 10 คนต่อปี

⭕️ โดยความร่วมมือดังกล่าว มีชื่อเป็นทางการว่า Administrative Arrangement (AA) ซึ่งเป็นกลไกที่เปิดรับนักวิจัยไทย Brainpower Impact Oriented Researchers ให้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานกับทีมวิจัยที่ได้รับทุนของสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC) จากโจทย์วิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่ง บพค.จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ครั้งนี้ถือเป็นการลงนามครั้งที่ 17 ของสภาวิจัยยุโรป ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างทวีปยุโรปให้เป็นศูนย์รวมนักวิจัยชั้นนำจากทั่วโลก โดย บพค. เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยที่ได้ลงนามความร่วมมือนี้ เป็นแห่งที่ 2 ใน Asean โดยแห่งแรกคือ Nation Reseach Fund (NRF) ประเทศสิงคโปร์

⭕️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ดวงกมล พิหูสูตร นักวิเคราะห์อาวุโส ด้านGlobal partnership

โทร. 02 109 5432 ต่อ 850 อีเมล [email protected]

https://www.facebook.com/EUinThailand/videos/633029348413341