บพค. ให้การต้อนรับ สกสว. หารือแนวทางการพัฒนากำลังคน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าพบและเยี่ยมเยือน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหาร บพค. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน บพค. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14

โดยได้มีการประชุมหารือและศึกษาทิศทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สกสว. ซึ่งมุ่งเป้าในการพัฒนากำลังคนผ่าน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปี พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้าน ววน. ให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน