บพค. ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มรภ. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้ร่วมงานกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งงานนี้เป็นการรวมพลังของกลุ่ม มรภ. เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้างที่ตอบโจทย์สำคัญประเทศ ด้วยการวางแผนโครงการริเริ่มของภูมิภาค ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บริบทการดำเนินงาน และความเข้มแข็งของ มรภ. สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ดร.วรจิตต์ ได้บรรยายในหัวข้อ “รูปแบบและแนวทางการให้ทุนแบบ Co-creation เพื่อการพัฒนาคนและงานวิจัยขั้นแนวหน้า” โดยเน้นรูปแบบการให้ทุนของ บพค. ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ และ Brainpower สำหรับ Frontier SHA (Social Sciences, Humanities, Arts) ร่วมกับอัตลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ (creative local economy)