บพค. ขอเชิญร่วมงาน “BRAINPOWER THAILAND 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต” พบกับกิจกรรมเปิดตัว บพค. พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภูมิภาค จัดงาน “BRAINPOWER THAILAND 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของ บพค. ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 เชื่อมไปสู่แนวทางการบริหารจัดการทุนจากแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ของเครือข่ายการพัฒนากำลังคนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และรับชมผ่านทาง Facebook Live

ภายในงานพบกับการนำเสนอผลงานและการจัดกิจกรรมเป็นแบบผสมผสานกับอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ด้วยสื่อสร้างสรรค์ อาทิเช่น ในด้านภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ที่มาจากองค์ความรู้ต่างๆ ทรัพย์สินทางปัญญา และการวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษและปาฐกาถาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยขั้นแนวหน้าสู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต” นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของงาน Brainpower Thailand 2022 และข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของ บพค. ได้ทาง https://www.facebook.com/PMUBTHAILAND หรือ E-mail : [email protected]