แจ้งช่องทางการส่งหนังสือหรือติดต่อกับทาง บพค. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางหน่วยงานจึงขอแจ้งช่องทางการส่งหนังสือในช่วงที่ให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยท่านสามารถส่งไฟล์สแกนหนังสือเข้ามาได้ที่ [email protected] สำหรับเอกสารตัวจริง ยังสามารถส่งตามช่องทางไปรษณีย์ได้ตามปกติ