บพค. พบนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันนี้ (13 มกราคม 2566) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผศ. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. ศ. ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า BCG (BCG Frontier Research) และนักวิเคราะห์อาวุโส ลงพื้นที่เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมรับฟังการนำเสนอโจทย์วิจัยขั้นแนวหน้า

โอกาสนี้ รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวต้อนรับคณะ บพค. และกล่าวถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคสร้างงานวิจัยขั้นแนวหน้าที่มีความหลากหลายตามศักยภาพของนักวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและประเทศ โดยเน้นที่กลไก University Enterprise Collaboration (UEC) และ International Linkage ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ โดยมี รศ. ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมแนะนำมหาวิทยาลัยและนำเสนอถึงภาพรวมของการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบัน

การลงพื้นที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้ ศ. ดร.สมปองฯ ผู้อำนวยการ บพค. ได้เสวนาในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนและการพัฒนากำลังคนโดย PMU บพค.” กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของ บพค. ในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สานพลังระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและงานวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยสู่อาเซียน บพค. มีแนวทางในการขับเคลื่อน National Platform การพัฒนากำลังคนที่จะเป็น High Caliber รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำคัญ อีกทั้ง ศ. ดร.นพ.ฉัตรชัยฯ ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนการวิจัยด้าน Personalized Medicine” ซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิจัยขั้นแนวหน้า และเป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการพัฒนากำลังคนทักษะสูง

นอกจากนี้ คณะ บพค. ยังได้ร่วมรับฟังการนำเสนอโจทย์วิจัย (Concept Idea) โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า ได้แก่ Personalized medicine / Coding AI / Creative economy / SHA / Immunology / Multi Omics /Net Zero อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการ บพค. รองผู้อำนวยการ บพค. และ ประธานคณะประสานงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการพัฒนาโจทย์วิจัย ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองภาพรวมความต้องการของประเทศ รวมถึงได้แนะแนวการวิเคราะห์โจทย์วิจัย เป้าหมายการสนับสนุนทุนของแต่ละหน่วยงานให้ทุนที่สอดคล้องกับโจทย์วิจัยในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อนักวิจัย และต่อประเทศ