🌍♻️ “Brain Power to Strengthen Thailand’s GHG Validators and Verifiers”

PMU-B ให้การสนับสนุนแก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนด้าน GHG Validators and Verifiers รองรับการมุ่งสู่มาตรฐานก๊าซเรือนกระจกระดับสากล โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนกลุ่ม RE100

นำร่องการพัฒนาระบบแพล็ตฟอร์มสำหรับการสร้างกำลังคนและหน่วยงานรับรองสำหรับระบบมาตรฐานก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ และของโลก โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงทั้งในอุตสาหกรรม และหน่วยงานสถาบันการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 100 คน ภายในในปี 2566 เพื่อให้มีทักษะขั้นสูงด้านการวิเคราะห์ ทวนสอบ และการชดเชยก๊าซเรือนกระจก ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนด้าน Net Zero ทีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป