บพค. เสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ววน. มุ่งหวังนักวิจัยพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) บพค. และนักวิเคราะห์อาวุโส บพค. เข้าร่วมการอบรมหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณของ บพค. ให้แก่ นักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ณ ห้องประชุมวิทยวิถี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้เป็นวิทยากรบรรยายถึง พันธกิจ แผนงาน และแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของ บพค. โดยมุ่งเน้นแผนงาน การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และโปรแกรมการพัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศอย่างชัดเจนและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ คณะ บพค. ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อซักถามจาก นักวิจัย วศ. และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะต้องมองภาพรวมความต้องการของประเทศ รวมถึงได้แนะแนวการวิเคราะห์โจทย์วิจัย เป้าหมายการสนับสนุนทุนของแต่ละหน่วยงานให้ทุนที่สอดคล้องกับโจทย์วิจัยในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการพัฒนาโจทย์วิจัยต่อไป