การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือ มจธ-ภาคีฯ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยสู่ NET ZERO EMISSION สำหรับผู้บริหาร

กิจกรรมภายใต้โครงการ “ภาคีความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น

ณ ห้อง KX-04AB ชั้น 10 อาคาร KX ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพ

สนับสนุนทุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเหตุผลความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์ของไทย