บพค. – กมธ.เศรษฐกิจและสังคม ประเทศกัมพูชา ร่วมระดมความคิดเห็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และวางแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน ววน.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ (รองผู้อำนวยการ บพค.) พร้อมด้วยนักวิเคราะห์โครงการด้าน Global Partnership ได้รับคำเชิญจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ผ่านโครงการ South-South and Triangular Collaboration Programme on Science, Technology and Innovation among Cambodia, Laos PDR, Thailand and Viet Nam เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Strategic Planning Meeting for Programme B: Human Capital Development – Establishing a Joint Tool of Talent in Science, Technology and Innovation for Inclusive and Sustainable Growth” ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และวางแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บพค. สนับสนุนการสร้าง Consortium among Cambodia, Laos PDR, Thailand and Viet Nam ด้านการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent pool) ร่วมกับผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา H.E. Dr. Seingheng Hul (Director General of General Department of Science, Technology and Innovation) Dr. Pagnarith Srun (Director of STI Policy Department), the Ministry of Industry, Science, Technology, and Innovation และผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mr. Souksavath Sihapanya (Director General, Department of Science, Ministry of Education and Sport) and Mr. Sithixay Xayavong (Director of Research and Academic Office) นอกจากนี้ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะ บพค

ได้เข้าพบ H.E. Dr. Hul Seingheng (Director General, General Department of Science, Technology, and Innovation, Cambodia and National Chairman, ASEAN Committee on Science, Technology, and Innovation (COSTI)) และ Dr. Ly Sokny (Director of STI Cooperation) โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ (รองผู้อำนวยการ บพค.) ได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ บพค. รวมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือภายใต้โครงการ ASEAN Talent Mobility PLUS

จากนั้น ได้เข้าพบ Dr. Kuok Fidero (Director General of National Institute of Science, Technology and Innovation at the Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation, Cambodia) เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในการพัฒนาบุคลากรนักวิจัย รวมถึงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม