“รวมพลคน KidBright Online” พัฒนากำลังคน โชว์ศักยภาพเด็กไทยแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ AI@School ที่ บพค. ให้การสนับสนุน

“รวมพลคน Kidbright online” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ AI @ School ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 โครงการย่อยของ AI for ALL ที่เพิ่งจัดกิจกรรมไปเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเด็กไทย ในการคิดโจทย์ แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี และใช้การเขียน Coding เป็นเครื่องมือ สร้างแรงบันดาลใจและทักษะเบื้องต้นในการใช้ปัญญาประดิษฐ์

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า บพค. มุ่งส่งเสริมการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นอีกหนึ่งฐานสำคัญทางทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต เห็นได้จากการใช้ชีวิตปัจจุบันที่เราซื้อของผ่านออนไลน์ และมีการเก็บข้อมูลให้ AI ประมวลความสนใจของผู้ซื้อและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เรามีแนวโน้มจะซื้อได้ถูกต้องหรือให้คำแนะนำสินค้าอื่น ๆ ที่เราอาจจะอยากได้อย่างถูกต้อง การพัฒนาคนให้มีความสามารถเรื่อง AI จึงเป็นสิ่งที่เราต้องเร่งสร้างเร่งพัฒนาในทุกระดับเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมาก โครงการ AI for All ที่ บพค. ให้ทุนสนับสนุน เป็นโครงการพัฒนากำลังคนด้าน AI มีเป้าหมายส่งเสริมกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ และความตระหนักรู้แก่บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ เยาวชน ภาคการผลิต และนักวิจัยขั้นสูง ผ่านการขับเคลื่อน 5 โครงการ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ

  1. โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระแสความสนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI Thai Smart)
  2. โครงการพัฒนานวัตกร วิศวกร นักวิจัย และวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์
  3. โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคนและพัฒนานวัตกร นักวิจัย วิศวกร วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (FIBO AI / Robotics for All )
  4. โครงการพัฒนานวัตกร วิศวกรด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรกรรม (Smart Agricultural Robot Contest)

และโครงการที่ 5 ซึ่งงานรวมพลคน KidBright Online ครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการนี้ด้วย คือ โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน (AI@School) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 4-6) ทั่วประเทศให้เข้าใจพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ สร้างการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตให้แก่เยาวชน

ด้าน ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ให้ข้อมูลว่า KidBright ภายใต้โครงการ AI@School มุ่งเน้นไปที่การสร้างพื้นฐานให้กับนักเรียนมัธยมปลายในโรงเรียน มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับ AI ไปอบรมให้ครูในโรงเรียนกว่า 200 โรงเรียน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน สำหรับการแข่งขันในวันนี้เป็นการพัฒนา AI bot ที่นักเรียนสร้างโมเดลเสียง เพื่อสั่งการหุ่นยนต์ให้ทำตามคำสั่ง ฝึกทักษะการเขียนโค้ด รวมไปถึงการสร้างโมเดลภาพ เพื่อครอบคลุมการสั่งการได้หลากหลาย

จากการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เห็นถึงการพัฒนาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเผชิญปัญหาในการสั่งการหุ่นยนต์ ทำให้นักเรียนสามารถคิดเชิงระบบ วางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงเกิดทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริงที่ต้องเจอ ซึ่งความรู้ ความเข้าใจเหล่านี้ถือเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน ในการต่อยอดการเรียนรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

นอกจากนี้โครงการยังได้เปิดตัว KidBright AI Platform สำหรับการใช้งานผ่านบราวเซอร์ เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าไปใช้งาน เป็นช่องทางเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนในโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มคุณครูและนักเรียนที่สนใจได้ในวงกว้างขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โทรศัพท์ 02-470-7963

อีเมล [email protected]