ประกาศเรื่องการขยายเวลาการส่ง Letter of Support ในแผนงานที่กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย และ แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับ ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย และได้กำหนดให้จัดส่ง Letter of Support ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ ตามประกาศรับข้อเสนอโครงการที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้แล้ว

แต่เนื่องจาก สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ

บพค. จึงขยายเวลาเฉพาะการรับ Letter of Support ในแผนงานดังกล่าวข้างต้น โดยที่กำหนดการรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ และการรับรองข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบ NRIIS ยังคงเป็นไปตามประกาศโจทย์ของแต่ละแผนงาน ดังรายละเอียดกำหนดการรับข้อเสนอโครงการตาม link: https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/

โดยมีรายละเอียดการยื่น Letter of Support ในช่วงเวลาของการขยายเวลามีรายละเอียดดังนี้

1. แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. – 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. ยื่น Letter of Support ผ่านทางช่องทางใหม่ที่ link: https://forms.gle/WB2bHgPVJbaCK6qz5 (หมดเขตการยื่นเอกสาร)

2. แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับ ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ในระดับ Organizational Bridging Fund และ Network Strengthening Fund
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. ยื่น Letter of Support ผ่านทางช่องทางใหม่ที่ link: https://forms.gle/RJx1AScq4QBxj5426 (หมดเขตการยื่นเอกสาร)

ทั้งนี้ในระดับ Partnership Initiative Fund ยังคงกำหนดการรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ Letter of Support และการรับรองข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบ NRIIS ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

การขยายเวลานี้เฉพาะการรับเอกสาร Letter of Support เท่านั้น 
กำหนดการรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ และการรับรองข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบ NRIIS ยังคงเป็นไปตามประกาศโจทย์ของแต่ละแผนงานเช่นเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564