บพค. ผนึกกำลัง 12 หน่วยงาน ววน. และ 16 มหาวิทยาลัย เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา กำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมสมองการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นรูปแบบและแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และภาคเอกชน ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรม ที่สามารถสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ห้องประชุม Prime ชั้น 4 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

ภายในการประชุมระดมสมองในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน ววน.” โดย ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (O-Science) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และการเสวนา ในหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์การบริหารโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน” โดยมีวิทยากร ดังนี้ ดร.ดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวการและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมทั้งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต” เป็นผู้ดำเนินรายการ

ด้าน รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าโครงการฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในด้านการศึกษาทิศทางของวิจัยและการพัฒนากำลังคนในด้าน Net Zero Emissions เพื่อสร้าง Landscape study หรือแผนที่นำทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนากำลังคน ด้านเกณฑ์สนับสนุนโครงการวิจัยและ มาตรการการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality (CN) และ Net Zero GHG Emission (NZE) ของประเทศไทย

ภายในการประชุมระดมสมองในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน ววน.” โดย ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (O-Science) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และการเสวนา ในหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์การบริหารโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน” โดยมีวิทยากร ดังนี้ ดร.ดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวการและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมทั้งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต” เป็นผู้ดำเนินรายการ