Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humantity)

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563
(หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)