บพค. ร่วมกับ อบก. ประชุมหารือประเด็นการพัฒนากำลังคนและงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนสู่หมุดหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ผู้ประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ บพค. และนักวิเคราะห์อาวุโส บพค. รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือประเด็น “การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)” กับ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) คุณรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการ อบก.และคณะ ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เนื่องด้วยปัญหาด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาที่ทั่วโลกจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โอกาสนี้ บพค. และ อบก. ได้หารือร่วมกันในประเด็นหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนากำลังคนขั้นสูง เช่น ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาค Nature based solutions การพัฒนาและยกระดับงานวิจัยขั้นแนวหน้า เช่น ด้าน Carbon capture & storage ของประเทศไทย

นอกจากนี้ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. ได้กล่าวถึงเป้าหมายขององค์กร ที่จะยกระดับมาตรฐานกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศเทียบเท่ากับข้อกำหนดในระดับสากล โดยมุ่งเน้นมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน หรือที่เรียกว่า CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) เพื่อให้สอดรับกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) และได้เสนอความต้องการที่จะพัฒนาคนภายใน อบก. ร่วมกับภาคีต่าง ๆ ในรูปแบบ Curriculum Developer ระดับสากล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลไกที่นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ 6.4 (Article 6.4) ของความตกลงปารีสในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในประเทศไทยและถ่ายทอดความรู้สู่คนภายนอกเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ และใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้แสดงความตั้งใจว่า บพค. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือกับ อบก. ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ไปพร้อมกัน