บพค. สานพลังสถาบัน NIDA ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษญพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. รวมทั้งนักวิเคราะห์อาวุโส บพค. เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ กล่าวต้อนรับและนำเสนอเป้าหมายการขับเคลื่อนการวิจัยของสถาบันฯ

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ได้นำเสนอถึงภาพรวมการดำเนินงานการวิจัยของสถาบันฯ ทั้งโครงการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้ทางสถาบันฯ มีจุดแข็งด้านการทำ policy research เพื่อให้เกิด policy recommendation

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยภายใต้การขับเคลื่อนของ บพค. ด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าล้ำยุค ได้แก่ Frontier Technology, Frontier SHA, การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง Postdoctoral researcher การสร้างภาคีเครือข่าย และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการทำ National Platform เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้หารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บพค. เพื่อพัฒนางานวิจัยที่ตอบเป้าหมายตามแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ