บพค. ผนึกกำลังร่วมกับ Huawei ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ พบค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 โดยมี คุณสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี แผนกธุรกิจคลาวด์ ประเทศไทย และคุณปิยาภรณ์ กิจสิริอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนของหัวเว่ย (Huawei) ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุปกรณ์อัจฉริยะ เพื่อการแก้ปัญหาแบบครบวงจรในโดเมนหลัก 4 แห่ง ได้แก่ เครือข่ายโทรคมนาคม ไอที อุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการคลาวด์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของ บพค. ที่มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีพื้นฐานขนาดใหญ่และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อนำไปสู่การเร่งรัดพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่สำคัญ หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยด้าน Personal Health AI ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดไปสู่การมีระบบฐานข้อมูลเปิดด้านการแพทย์เพื่อสนับสนุนการรักษาทางไกลในอนาคต