บพค. ร่วมงานแถลงข่าว “ความร่วมมือผลักดันกลยุทธ์จ้างงานเน้น “ทักษะ” แก้วิกฤตขาดคน IT ด้วย GenNX Model เจเนเรชั่น - เคเอกซ์ มจธ.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการสำนักเคเอกซ์ และ คุณปุณยนุช พัธโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจเนเรชั่น (ประเทศไทย) เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดกลยุทธ์จ้างงานเน้น “ทักษะ” แก้วิกฤตขาดคน IT ด้วย GenNX MODEL ณ ห้องแถลงข่าว Xcite Space ชั้น 17 อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ “พัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศไทย” โดย GenNX Model ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ บพค. ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและตรงต่อบริบทการจ้างงานตามความต้องการของยุคสมัย ด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะเฉพาะด้านที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงานผ่านโมเดลเฉพาะขององค์กรเจเนเรชั่น มุ่งสร้างโอกาสงานด้านดิจิทัลให้แก่ผู้ว่างงาน และผู้มีความสนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะใหม่พร้อมได้รับใบรับรองเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยมีกำลังคนพร้อมต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ทาง เจเนเรชั่น ประเทศไทย ได้ผนึกกำลังกับสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (Partnership Agreement) ในฐานะพันธมิตรในการถอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศ โดย GenNX Model เพื่อร่วมผลิตกำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้ร่วมเสวนากับคณะผู้เกี่ยวข้องในการผลักดันโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศไทย โดย รองผู้อำนวยการ บพค. ได้กล่าวถึงในมุมมองของหน่วยงานผู้ให้ทุน ว่า “โครงการ GenNX Model เป็นโครงการที่ดีมาก มีรูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และมีระบบการดูแลผู้ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเอกชนได้ บพค. ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งเน้นพันธกิจในการพัฒนากำลังคน คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้จะสามารถส่งต่อและต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรด้าน IT ที่มีความเข้มแข็ง บพค. มีแนวทางในการสนับสนุนทุนและส่งเสริมการเพิ่มทักษะกำลังคนแบบ demand driven ซึ่งต้องคำนึงถึงความต้องการและได้รับความร่วมมือจากฝั่งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดย บพค. มุ่งเป้าเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างกำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทยและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม