PMU-B for the FUTURE โครงการศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานย้อนหลัง

บพค. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา PMU-B for the FUTURE โครงการศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานย้อนหลังของ บพค.
เพื่อประเมินและนำส่งเชิงนโยบาย

โดยในงานเสวนามีเนื้อหาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริหารจัดการทุนฯ
  • โจทย์วิจัย เทคโนโลยี และกำลังคนที่กำลังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม
  • โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย สู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ
  • กำลังคนที่มีศักยภาพสูงและงานวิจัยขั้นแนวหน้าที่สามารถเชื่อมโยงและดำเนินการได้กับ 10 อุตสาหกรรมหลังของประเทศ

📌กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
🔹Onsite: ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
🔹Online: Zoom Meeting
ID : 980 0886 5831
Passcode : 436238

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
🔗https://forms.gle/eL6o3fFSDz9RjbzW9

วิดีโองานเสวนา PMU B for the FUTURE