บพค. ร่วมงาน “AI Builder Showcase 2023” พร้อมผลักดันการเพิ่มกำลังคนสมรรถนะสูง เพื่อรองรับโลกยุคดิจิทัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยนักวิเคราะห์โครงการ บพค. เข้าร่วมเปิดงาน “AI Builder Showcase 2023” ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) งานแสดงและนำเสนอผลงานจบโครงการฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สร้างและพัฒนาขึ้นจากเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้โครงการ AI Builders: พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และแก้โจทย์ด้วยทักษะการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมี ดร.ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ที่ได้รับทุนการสนับสนุนจาก บพค. ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหลายภาคส่วน ได้แก่ AWS, Central Retail Digital, Dell Technologies, VISAI, Nimble by Krungsri และ 425 Degree เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย

ภายในงาน รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้ให้การบรรยายพิเศษถึงความต้องการบุคลากร แนวทางการพัฒนาเยาวชนเพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ มิใช่เพียงเป็นผู้ใช้งานจากโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของประเทศในอนาคต

ในการนี้ ผศ. ดร.ปริปกฯ รองผู้อำนวยการ บพค. ร่วมกล่าวเปิดงานและรับฟังการนำเสนอผลงานจากเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดในการเลือกสร้าง AI เพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการจากภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และการบรรยาย เช่น
🤖Manga Recommendation เครื่องมือแนะนำการ์ตูนมังงะ ช่วยให้ผู้อ่านค้นหามังงะที่ตรงกับความต้องการ
🤖TEEOR เครื่องมือตรวจสอบหนังสือขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต
🤖Thai Hand Sign Detection โมเดลการแปลภาษามือด้วย MediaPipe
🤖AI International Draughts ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เล่นหมากฮอสสากลกับผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาดและสามารถแข่งขันในระดับสูง
🤖 DRD-AI โมเดลคัดกรองโรคตับเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน

นอกจากนี้ ผศ. ดร.ปริปกฯ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้พบปะ พูดคุยกับเครือข่ายนักวิจัยผู้ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้แผนงาน N44 (S4P21) การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding สำหรับรองรับโลกยุคดิจิทัล และภาคเอกชนผู้ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต