บพค. ลงพื้นที่ติดตามโครงการทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมและฟิสิกส์พลังงานสูง ขับเคลื่อนการสร้างกำลังคนสู่ตลาดอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำทีมโดย ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. และ ศ. ดร.สำเริง จักรใจ ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ พร้อมด้วย ศ. ดร.ศักดา ดาดวง และ ศ. ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ บพค. ลงพื้นที่ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รศ. ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ และ รศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา หัวหน้าชุดโครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ พร้อมทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา หัวหน้าชุดโครงการฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของชุดโครงการ พร้อมด้วยผลผลิต ครุภัณฑ์ และต้นแบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นจากชุดโครงการวิจัย รวมทั้งความเชื่อมโยงกับ Quantum Technology Roadmap ของประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนากำลังคน และการสร้าง Ecosystem ที่มีจำนวนสมาชิกถึง 110 คน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทั่วประเทศไทย และบริษัท Startup ทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมอย่าง บริษัท QTFT และบริษัท EQ Tech Energy ทั้งนี้ ทางโครงการวิจัยยังได้รับคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางควอนตัมและการบริหารจัดการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อสร้างผลลัพธ์ ผลกระทบแก่สังคมและประเทศมากที่สุด นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้แก่ 1) ห้องปฏิบัติการ Quantum Microscopy 2) ห้องปฏิบัติการเลเซอร์พัลส์สั้น และ 3) ห้องปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการอัดประจุของแบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคโนโลยีควอนตัม

วันต่อมา บพค. พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ “ชุดโครงการพัฒนางานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงร่วมกับเซิร์น” ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ผศ. ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช หัวหน้าโครงการย่อย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ผศ. ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า เกี่ยวกับการออกแบบหัววัดซิลิกอน ที่ใช้สำหรับการติดตามเส้นทางเดินของอนุภาคพลังงานสูง ด้วยเทคโนโลยีโมโนลิทิคแอคทีฟพิกเซลเซนเซอร์ และการจำลองมอนติคาร์โลในการชนกันของอนุภาคโปรตอน-โปรตอนที่มีพลังงานศูนย์กลางมวลเท่ากับ 13 TeV ในเครื่องตรวจจับอนุภาคอลิซ ณ เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่เอลเอชซี รวมถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

จากนั้นได้นำทีม บพค. และคณะฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่อง Proton computed tomography เพื่อใช้เป็นต้นแบบของเครื่องมือรักษาโรคมะเร็งแบบแม่นยำสูง ที่จะนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบเซนเซอร์ด้วยลำอนุภาคทดสอบ ณ สถานีทดลองลำอนุภาค PS สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมรับฟังอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย ได้ร่วมระดมความคิดกับนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานวิจัยตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคประชาสังคม รวมถึงการสร้างกำลังคนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมและฟิสิกส์พลังงานสูงเพื่อเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน