บพค. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมการฟังบรรยายในหัวข้อ

” Mechanobiology from Fundametal to Applications”

🗓️วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น.

📍 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตเเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/bsNP6cmw3vvV98XK6