บพค. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า Pre-Talent Mobility เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 บพค. นำโดย ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยนักวิเคราะห์อาวุโส ได้ร่วมประชุม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ Pre-Talent Mobility ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดทรัพยากร การพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคและของประเทศ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ได้มีการดำเนินงานในลักษณะคู่ขนานใน 2 ด้าน ได้แก่ โครงการยกระดับหน่วยบริหารจัดการการพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชน และ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 19 แห่ง มีการดำเนินการก่อตั้งหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Talent Management Office) และการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer โดยผลการดำเนินโครงการทำให้เกิดการจัดตั้งคณะทำงานที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนบุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สามารถทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม การทำงานร่วมกันของนักวิจัยกับสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับธุรกิจของภาคเอกชนในท้องถิ่นนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป