บพค. ร่วมกับ สกสว. จัดการประชุม Thailand Bioinformatics Research Network (TBRN 2023): Talent Pool and Stakeholder Engagement

การประชุมภาคีเครือข่ายวิจัยชีวสารสนเทศ และเชื่อมโยงนักชีวสารสนเทศของประเทศไทย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

⏰ในวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 – 17.00
📌ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

🎯มุ่งส่งเสริมให้ประชาคมวิจัยมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของชีวสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศของการพัฒนาบุคลากร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเข้าใจถึงความต้องการ ปัญหา อุปสรรคและสร้างความเชื่อโยงระหว่างนักชีวสารสนเทศ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศไทย ตลอดจนนำเสนอช่องทางให้กับนักชีวสารสนเทศเพื่อให้เข้าถึงหรือเกิดการใช้ทรัพยากรในประเทศ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing ให้แก่ นักชีวสารสนเทศในประเทศไทย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการวันที่ 11 ตุลาคม 2566

กำหนดการวันที่ 12 ตุลาคม 2566