บพค. หารือ NIA ผลักดันการสร้าง Ecosystem มุ่งพัฒนานวัตกรรม พร้อมพัฒนากำลังคนทักษะสูงด้าน Deep Tech

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และ ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Frontier Technology พร้อมด้วย ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ฯ ของ บพค. ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์จตุรภรณ์ โชคภูเขียว ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้าง Ecosystem เพื่อการพัฒนานวัตกรรม และแนวทางการพัฒนากำลังคนทักษะสูงด้าน Deep Technology ณ ห้องประชุม 509 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) กรุงเทพฯ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะ บพค. และกล่าวแนะนำคณะผู้บริหาร รวมถึงบทบาทและภารกิจของ NIA ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและเสริมสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การสร้างองค์ความรู้และรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่ง NIA ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีเป้าหมายชัดเจนร่วมกัน

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของบทบาทภารกิจที่สามารถนำส่งนวัตกรรมเพื่อผลักดันประเทศและการพัฒนากำลังคนร่วมกันกับ NIA ทั้งนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยด้าน Health Data Platform สำหรับการสร้าง Ecosystem เพื่อการพัฒนางานวิจัยด้าน Digital Health AI สำหรับต่อยอดไปสู่การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จริงในงานด้าน Personal Health รวมถึงแนวทางการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสูงด้าน Deep Technology โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนทักษะสูงทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถใช้เป็นฐานในการบูรณาการเชื่อมกับเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ได้ เพื่อตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ