การปฐมนิเทศและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก/หลังปริญญาโท รุ่น 2565

ภายใต้ “โครงการการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง (National Postdoctoral/ Postgraduate System of Thailand)” สนับสนุนทุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

บพค. และโครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยระดับสูง และการพัฒนากลไกและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อรองรับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต อีกทั้งจะเป็นกลไกที่สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อมาร่วมงานกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยของรัฐ และภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ ตลอดจนผลักดันการพัฒนากำลังคนให้ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านการสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยที่มีความร่วมมือและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง บพค. ได้ดำเนินการเชื่อมโยงในเชิงนโยบายกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนากระบวนการหรือแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแก่ภาคส่วนอุตสาหกรรมต่อไป