แจ้งเลื่อนประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ที่ บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 (S3) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4) การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 8 แผนงานย่อย ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งกำหนดแจ้งประกาศผลประมาณเดือนกันยายน 2566 และทำสัญญาให้ทุน ประมาณเดือนตุลาคม 2566 นั้น ในการนี้ บพค. ขอแจ้งเลื่อนประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2566