บพค. เสนอแผนและความก้าวหน้าของ ASEAN Talent Mobility ต่อการประชุม Sub-Committee on S&T Infrastructure and Resources Development (SCIRD-59) ครั้งที่ 59 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 บพค. โดย ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ผู้ประสานงานด้าน Global Partnership และทีมวิจัย ASEAN Talent Mobility นำโดย ผศ.ดร.สิริกร สันติโรจนกุล ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอแผนและความก้าวหน้าของโครงการ ASEAN Talent Mobility ต่อ Sub-Committee on S&T Infrastructure and Resources Development (SCIRD-59) ภายใต้การประชุม 84th ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation (COSTI-84) and Related Meetings ณ เกาะ Bohol ประเทศฟิลิปปินส์

กองการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็น SCIRD Focal Point ได้มอบหมายให้ บพค. นำเสนอแผนและความก้าวหน้าของโครงการ ASEAN Talent Mobility (ATM) ซึ่งเป็น COSTI Priority ของปี 2567 โดย บพค. ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ATM Platform https://asean-talent.nxpo.or.th โดยระบบมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับบุคคลที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร เชื่อมโยงบุคคลที่มีความสามารถและองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการบุคคลที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศ Dialogue partner อีกทั้งยังช่วยในการสร้างโอกาสในการสร้างความร่วมมือ (Matching) ทางการวิจัยที่เหมาะสม ระหว่างผู้มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภูมิภาคอาเซียน และได้รับการตอบรับและคำแนะนำที่ดีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทน จาก 10 ประเทศของภูมิภาคอาเซียนในการเชื่อม ATM กับโครงการอื่นๆ ในอาเซียน

บพค. ยังได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของอาเซียนด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (ASEAN Strategy for Carbon Neutrality) การพัฒนา Green Talent ภายใต้โครงการ ATM นี้ จะเป็นความร่วมมือระหว่าง SCIRD และ Sub-Committee on Sustainable Energy Research (SCSER) ภายใต้โครงการ Enabling STI-Informed Implementation of ASEAN Strategy for Carbon Neutrality นอกจากนี้ผู้แทนจาก SCIRD Indonesia ยังได้เสนอให้ ATM ได้ประสานงานกับโครงการ ASEAN STI Fellowship Exchange เพื่อให้เกิดความร่วมมืออยากมี impact มากยิ่งขึ้น ทาง ASEAN Secretariat ยังเสนอให้ ATM Platform เชื่อมโยงกับ ASTNET Web Portal ของ ASEAN และ US-ASEAN Science, Technology and Innovation Cooperation (STIC) Program อีกด้วย

ASEAN Talent Mobility Community เป็นโครงการที่นำโดยความร่วมมือระหว่าง สป.อว. สอวช. และ บพค. เพื่อสร้างนโยบายการเคลื่อนย้ายของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มการเคลื่อนย้าย และความร่วมมือที่จำเป็นสำหรับการหมุนเวียนผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ATM Community ประกอบไปด้วย 5 ส่วน 1) Mobility & Coordination Unit; 2) Talent Warehouse; 3) ATM Academy; 4) Research House; 5) Guest House การขับเคลื่อน ATM Community นี้จะดำเนินการด้วยกลไกของ ASEAN Expert Group on Talent Mobility ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของ 10 ประเทศภายใต้ภูมิภาคอาเซียน