บพค. ลงพื้นที่ร่วมเสวนาและให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอโครงการ Thailand Soft Power Academy ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง พร้อมด้วยทีมนักวิเคราะห์และคณะผู้ประสานงานคลัสเตอร์ ลงพื้นที่ร่วมงานเสวนาข้อเสนอโครงการ Thailand Soft Power Academy โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการร่วมเสวนาครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ได้นำเสนอประเด็นของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นช่องโหวใหญ่ที่สุดนั้น คือเรื่องของระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยให้เกิดสุนทรียะ ความต้องการระบบนิเวศของสายศิลป์นั้นมีความจำเพาะเจาะจง ไม่เพียงแต่สถานที่จะเอื้ออำนวยด้วยเครื่องไม้ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ แต่สถานที่ต้องสร้างบรรยากาศแห่งสุนทรียะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรังสรรค์สิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ทางโครงการยังมีแผนที่จะสร้างและเอื้ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่คนในสายศิลป์ ด้วยการมีสตูดิโอครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตร Reskill และ Upskill ต่าง ๆ พร้อมทั้งหลักสูตรทางศิลปะอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย โดยอาศัยทุนทางวัฒธรรมเฉพาะตัวของภาคอีสาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมปองฯ ได้กล่าวชื่นชมแนวคิดและสิ่งที่โครงการสนใจจะศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างระบบนิเวศทางเกมและอนิเมชัน และการใช้ศิลปะบำบัด ทาง บพค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อโครงการได้ทำการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อเสนอโครงการแล้ว จะได้ร่วมกันกับทางคณะนักวิจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปด้วยกันต่อไปในอนาคต