งาน AMV2023 – Symposium 4 program

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "Frontier Technology Related to Public Health, Industry Sector, and Policy Implementation"

⏰วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 11.40 น.
📍ณ ห้องประชุม C โรงแรม The Empress Chiang Mai Hotel ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน เชียงใหม่

🎯มาพูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ

  • ผลกระทบในระดับประเทศจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในมุมมองของภาคนโยบายด้าน อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และอุตสาหกรรม และความเร่งด่วนในการพัฒนาเทคโนโลยี และคนในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือและแก้ปัญหาในระยะยาว
  • ศักยภาพของประเทศไทยและความร่วมมือจากนานาชาติในด้าน อววน. รวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยใช้ Frontier technology ในการรับมือปัญหาการแพร่ระบาดและการควบคุมประชากรยุงอย่างรอบด้าน
  • ช่องว่างและโอกาสของงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับธุรกิจ/อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติจากมุมมองของภาคนโยบายรัฐและภาคเอกชน
  • ความพร้อมและความท้าทายในการพัฒนากำลังคนและงานวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อรับมือและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยุงและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ เพื่อให้เท่าทันต่อความต้องการและแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

💥 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://www.amv2023.com/registeration/