อว.-บพค. ร่วมบรรเลงเพลงของพ่อ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมพนักงาน บพค. เข้าร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน: H.M. Song อว. บรรเลง เพลงของพ่อ” อำนวยการจัดงานโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิทยสถานมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อน้อมสำนึกและสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจนานับประการตลอดรัชสมัยของพระองค์กว่า 70 ปี โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวง อว. ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพสกนิกร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 500 คน

โอกาสนี้ นางสาวศุภมาสฯ ได้กล่าวในงานดนตรีในสวน: H.M. Song อว. บรรเลง เพลงของพ่อ ว่า “รัฐบาลพร้อมจะผลักดันนโยบายการส่งเสริมการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น Soft power โดยเฉพาะด้านดนตรีที่มีศักยภาพโดดเด่น และแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศจัดแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นพระมหากษัตริย์นักดนตรีที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านประพันธ์บทเพลงพระราชนิพนธ์และทรงเครื่องดนตรี จนได้รับการยกย่องจากชนชาวไทยและชาวต่างชาติว่าเป็น สังคีตกวี และ ผู้เป็นอัครศิลปินอย่างแท้จริง”
 
พร้อมกันนี้ บพค. ได้ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 2 ยามเย็นกับคณะผู้บริหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่า และร่วมแจกจ่ายชุดหมูสะเต๊ะ จำนวนกว่า 1,000 ไม้ แก่ผู้เข้าร่วมงาน