บพค. จัดเวทีเสวนานโยบายและงานวิจัยด้าน Net Zero ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ PMU-B Go Green Forum: The Future and Challenges of Green Research to Net Zero Emission – โอกาสและความท้าทายของงานวิจัยสู่การผลักดันประเทศไทยสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หัวหน้าหน่วยงานที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้าน Net Zero และนักวิจัยเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทิศทางการทำงานวิจัยด้าน Net Zero ของ บพค. รวมทั้งได้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้เกิดขึ้น ร่วมกับหน่วยงานระดับนโยบาย ภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกว่า 100 คน ณ ห้องประขุมคราวน์ 1-3 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค

ศ.ดร. สมปอง กล่าวว่า “ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลก และประเทศไทยได้มีนโยบายในการเข้าสู่ประเทศที่เป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนและนวัตกรรมด้าน Net Zero ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดย บพค. ในฐานะหน่วยงาน Funding Agency ที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สานพลัง ระบบ ววน. ในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและงานวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย พร้อมที่จะสนับสนุนให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อ “Next Move of Net Zero Research: ทิศทางการทำงานวิจัยเพื่อตอบรับการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย” โดยเป็นการรายงานผลการศึกษาจาก “โครงการการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก บพค.

นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนในหัวข้อวิจัยด้าน Net Zero ซึ่ง บพค. ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย

  1. ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ งานวิจัยด้าน Energy and Transport (Bio-Energy/Future Energy)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล งานวิจัยด้าน CCS and Waste Management
  3. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ งานวิจัยด้าน Agriculture and Land use (Nature-based Solutions)
  4. รองศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์ การพัฒนากำลังคนสู่การเป็น Carbon Verifier 

และปิดท้ายด้วยการแชร์ประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยภาคอุตสาหกรรม” เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบมุมมองของภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลงานวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางแหล่งทุนและนักวิจัยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทำงานวิจัยในอนาคต โดย คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน กรรมการและเลขานุการสถาบันการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลแก่นักวิจัย
อย่างไรก็ตาม บพค. หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเข้าสู่ประเทศที่เป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ต่อไป