บพค.-บพข. สานพลัง NST เกาหลี เสริมแกร่งการพัฒนาเทคโนโลยี CCUS และไฮโดรเจน ขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emission

ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Research Council of Science & Technology หรือ NST) สาธารณรัฐเกาหลี จัดงานสัมมนา “Thailand and Korea Seminar: To Net Zero with Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) and Hydrogen Technologies” ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ บพข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. และ ดร. อินฮวาน ลี (Dr. Inhwan LEE) อธิบดี NST พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าหน่วยงานด้าน Net Zero ตลอดจนนักวิจัยของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมกว่า 150 คน

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจ การลงทุนร่วมกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี CCUS และเทคโนโลยีไฮโดรเจน ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานวิจัยและนโยบาย ด้าน CCUS และ ไฮโดรเจน ร่วมกับหน่วยงานวิจัยจากทางสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมผลักดันประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีช่วง Business matching และ Research collaboration เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนได้มีโอกาสจับคู่ตามความสนใจทั้งในด้านธุรกิจและการร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองของภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลงานวิจัย และเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางแหล่งทุนและนักวิจัยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทำงานวิจัยในอนาคต