บพค. จัดกิจกรรม Play Fun Fest : CODING ERA เร่งเดินหน้า ปลูกฝังทักษะ CODING รองรับโลกยุคดิจิทัลให้เด็กไทย ต่อยอดสู่บุคลากรสมรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศ

CODING (โค้ดดิ้ง) กลายมาเป็นทักษะแห่งอนาคตที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เพื่อปูพื้นฐาน เสริมสมรรถนะเด็กและเยาวชน ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่ 21 สำหรับประเทศไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความจำเป็น ที่ต้องเร่งปลูกฝังการเรียนรู้ CODING โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยมีพื้นฐานกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล รู้ลำดับขั้นตอน (อัลกอริทึม) ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกแห่งอนาคต
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยงานในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหน้าที่บริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 จึงได้จัดงาน Play Fun Fest: CODING ERA 2024 ระหว่างวันที่ 12 -14 มกราคม 2567 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 เพื่อขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาทักษะที่สำคัญเบื้องต้น รองรับโลกยุคดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชนไทย ทั้งทักษะทางด้าน STEM และ CODING ต่อยอดสู่การเป็นบุคลากรทักษะสูงที่มีความจำเป็นต่อตลาดแรงงานในอนาคต

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้านวิทยาศาสตร์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บพค. เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม Play Fun Fest: PMU-B Coding Era 2024 ถือเป็นการนำเสนอผลงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระยะเร่งด่วน (Quickwin) และเป็นของขวัญที่จะมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของเยาวชนรูปแบบใหม่ในด้าน Coding AI และ Robotics ให้ก้าวสู่การเป็น Smart Citizen for Digital Economy โดยจะเป็นการเพิ่มการรับรู้ สร้างทักษะที่สำคัญรองรับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล รวมทั้งการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายนักวิจัยทั่วทั้งประเทศที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ หรือสมรรถนะตรงตามนโยบายและความต้องการของประเทศต่อไป”

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ยังได้กล่าวต่อว่า “การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ด้าน Coding และ AI ของ บพค. นั้น มีแนวคิดที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพแบบ Play-Learn-Earn เรียนสนุก สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ตามความสนใจและความชำนาญ รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาจากโจทย์จริงในส่วนต่างๆ ที่เป็นภาคการศึกษา ภาควิชาการ รวมถึงภาคเอกชน-อุตสาหกรรม ที่ร่วมสนับสนุนและให้คำแนะนำตลอดการฝึกอบรม ตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่อยากส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษานั้นเป็นบุคคลที่ “เรียนดี มีรายได้ มีความสุข” ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 บพค. ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทางด้าน STEM และ Coding ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย อุดมศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 25 ปี และครูผู้สนใจจากพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 7,000 คน และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์มากกว่า 4,000 คน ภายในระยะเวลาดำเนินงานเพียง 9 เดือน โดยน้องๆ เยาวชนที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นได้มาร่วมแสดงผลงานและศักยภาพในงานนี้ ผ่านการแสดงทักษะ (Showcase) การแข่งขัน Hackathon และ Pitching รอบสุดท้าย มากกว่า 100 คน นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ดำเนินการพัฒนาสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ หรือ Super AI Engineer ที่ดำเนินงานมาแล้ว 3 ปี มีผู้ให้ความสนใจจากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20,000 คน และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมกว่า 4,000 คน มาร่วมจัดแสดงผลงานอีกด้วย

โอกาสนี้ รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “แผนการพัฒนากำลังคนระดับเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STEM) รวมถึง Coding เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการยกระดับความสามารถและทักษะของคนไทย โดยเฉพาะกระบวนการคิด (Systematic Thinking) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematically problem solving) การประยุกต์ใช้เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ด้านต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงด้าน Coding & AI ต้องอาศัยความร่วมมือกันทำงานให้เป็นเครือข่ายหรือ Consortium-driven อย่างแท้จริง เพื่อส่งมอบผลกระทบที่สำคัญให้เกิดขึ้นแก่ประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ บพค. จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยเป็นส่วนสำคัญของประเทศที่มาช่วยขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ให้เป็นที่รู้จักเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการรับรู้แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทักษะ Coding แก่เยาวชน รวมถึง AI ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ก่อให้เกิดอาชีพแห่งอนาคต”

บพค. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาระบบหรือกลไกที่พัฒนาเยาวชนในวงกว้างให้มีทักษะที่สำคัญเบื้องต้นสำหรับรองรับโลกยุคดิจิทัล โดยดำเนินการภายใต้แผนการพัฒนากำลังคนระดับเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STEM) และ Coding ซึ่งเป็นแนวทางสู่การเป็น THAILAND CODING & AI ACADEMY ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Coding & AI และวิชาชีพเฉพาะทางต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแพลตฟอร์มในรูปแบบ Virtual Consortium มากกว่า 70 หน่วยงาน เพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้าน Coding & AI ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน”