Frontier Research Seed Fund

ชื่อแผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5)

Frontier Research Seed Fund

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-470-7961-63
อีเมล : [email protected]