เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

เหลือเวลายื่นข้อเสอนอีก

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ปีงบประมาณ 2567
กรอบวิจัย ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
โจทย์วิจัย พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) [ภายใต้แผนงาน N48 (S4P23)]
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 – 15 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น.)
การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

  • เป็นข้อเสนอโครงการที่มีความเหมาะสมทางเทคนิค งบประมาณ และสอดคล้องกับวิธีการ การดำเนินงานที่จะสามารถทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบเวลาที่เสนอไว้
  • เป็นข้อเสนอโครงการที่มีรูปแบบการขับเคลื่อนด้วยกลไกการรวมกลุ่มสถาบัน (Consortium) อย่างน้อย 4 สถาบัน โดยเป็นสถาบันที่สังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัย องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน ภายในประเทศไทยอย่างน้อย 3 สถาบัน และ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (China) สาธารณรัฐเกาหลี (South Korea) หรือ ไต้หวัน อย่างน้อย 1 สถาบัน
  • เป็นข้อเสนอโครงการที่ยกระดับความร่วมมือด้านงานวิจัยและต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (China) สาธารณรัฐเกาหลี (South Korea) และ/หรือ ไต้หวัน โดยแสดงหลักฐานความร่วมมือที่มีอยู่เดิมไม่ต่ำกว่า 3 ปี เพื่อประกอบข้อเสนอโครงการ
  • ข้อเสนอโครงการต้องระบุเหตุผลที่เลือก co-investigator ของแต่ละสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาร่วมโครงการ รวมทั้งความเชี่ยวชาญที่สนับสนุนโครงการวิจัย
  • หากโครงการมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในรูปแบบ in-kind/in-cash จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยทางโครงการจะต้องมีหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการ (Letter of Intent) ประกอบด้วย
  • นักวิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรอง (Letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน เช่น อธิการบดี หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานสถาบันนั้น โดยควรมีใจความสำคัญ ดังนี้
   • สถาบันจะสนับสนุนนักวิจัยในสังกัดให้เข้าร่วมโครงการ
   • อธิบายบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยในสังกัดในการเข้าร่วมโครงการ และประโยชน์ที่นักวิจัยหรือสถาบันคาดว่าจะได้รับจากโครงการ
   • อนุญาตให้คณะผู้วิจัยจากแต่ละสถาบันที่อยู่ภายใต้โครงการเข้าถึงห้องปฏิบัติการ เครื่องมือหรือข้อมูลเพื่อการวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการ
   • สถาบันจะร่วมสนับสนุนให้โครงการนี้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างไร

หมายเหตุ :

  • หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง