เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568

“National Postdoctoral/Postgraduate System”

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

4Days
0Hours
20Mins
34Secs
หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
กรอบวิจัย ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
โจทย์วิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ที่ครอบคลุมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต (Future Industry) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า (Frontier Technology)
เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
  • ข้อเสนอโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขวัตถุประสงค์และขอบเขตของประกาศทุนที่ระบุไว้
  • แสดงให้เห็นกลไก วีธีการการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูงตรงตามความต้องการของประเทศและมีความเป็นเลิศระดับสากล โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
  • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการวิจัย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงแสดงแนวคิดที่ใหม่ วิธีการดำเนินงานมีความเหมาะสม มุ่งเน้นในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสูง (Postdoc/ Post-master Researcher) ที่ครอบคลุมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Future Industry) และการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า (Frontier Technology)
  • มีความร่วมมือดำเนินโครงการเป็น Consortium ที่เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคีเครือข่ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา โดยประกอบด้วยนักวิจัยอย่างน้อย 4 สถาบัน
เงื่อนไขการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
  • ยื่นข้อเสนอโครงการ และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
  • โครงการต้องมีรายละเอียดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยในประกาศทุน ทั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา นักวิจัยหลังปริญญาโท หลังปริญญาเอก และภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
  • นักวิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันต้นสังกัด (Letter of support) และโครงการต้องมีหนังสือรับรองหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการของภาคเอกชน (Letter of Intent) ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน/หน่วยงาน
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.
การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS

หมายเหตุ :

    • หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง