บพค. เปิดโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวิทยาการและที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป (การสื่อสารและประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

ทักษะความสามารถ

 1. ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 2. มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
 4. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้
 5. สามารถทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ ทำงานให้ทันตามกำหนดเวลา
 6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Excel, Word) สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้

*ทักษะความสามารถเพิ่มเติม นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 1. วางแผนงาน โครงการ และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
 2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับงานวิชาการ/งานวิจัย คำกล่าวสุนทรพจน์และปาฐกถาสำหรับผู้บริหาร
 3. ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ บริหารโครงการ และประสานงานระหว่างนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลโครงการในแผนงานต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
 2. จัดทำแผนงานของโปรแกรม/แผนงาน ทั้งงานประจำปี และแผน 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลที่สำคัญ
 3. วางแผนปฏิบัติการสนับสนุน ที่สอดคล้องตามทิศทาง เป้าหมาย งบประมาณ ระดับโปรแกรม/แผนงาน
 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโปรแกรม/แผนงาน รายไตรมาส รวมทั้งการสรุปผลงาน/ผลสำเร็จสำคัญของโปรแกรม
 5. ดำเนินการพัฒนาโจทย์/ประกาศโจทย์ ที่สอดคล้องแผนงานของโปรแกรม/แผนงาน ที่กำหนด โดยประสานงานให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนทุน (เช่น การพัฒนาคอนซอร์เทียมต่างๆ) และประสานงานผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามเป้าหมายของโปรแกรม/แผนงาน
 6. จัดและดำเนินการให้เกิดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและประเมินข้อเสนอโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และติดตามการส่งมอบผลงาน ตามแนวทางและขั้นตอนของ บพค. ที่กำหนด
 7. สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และการส่งมอบผลงานของโครงการที่ให้สนับสนุน (รายงานความก้าวหน้ารายงานสนับสนุนการวิจัยและโครงการวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ หรือประสานงานกับหน่วยงานที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)
 8. รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม/แผนงานที่รับผิดชอบ

เอกสารที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 3. ใบรับรองการผ่านงาน, CV (ถ้ามี)
 4. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “คุณสุภาวดี เนียมสูงเนิน 088 642 1648”