บพค. เปิดโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงาน Global partnership (ความร่วมมือต่างประเทศ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก 

ทักษะความสามารถ/ความรับผิดชอบ

 1. ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัย ติดตา ความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 2. ดูแลรับผิดชอบแผนงานการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพค. ด้านต่างประเทศ (Global partnership & International networking) และรวมทั้งเป็น National Contact point (NCP) ฝั่งไทย
 3. แสวงหาและประสานงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานแหล่งทุน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
 4. ต้อนรับอาคันตุกะ ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตที่อยู่ในประเทศไทย
 5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ บพค. ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษหรืออื่น ๆ ไปยังหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 6. มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ
 7. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้
 8. สามารถทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ ทำงานให้ทันตามกำหนดเวลา
 9. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Excel, Word, Powerpoint) สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้

เอกสารที่ใช้สมัคร

 1. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 3. ใบรับรองการผ่านงาน, CV (ถ้ามี)
 4. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/ (โดยระบุสังกัด บพค.)

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาวดี 088 642 1648